Tjänster

Arrenderätt

 • Upprättande av arrendeavtal för olika typer av arrenden
 • Biträde i allehanda frågor som uppstår under arrendetiden
 • Uppsägning av arrende för avflyttning eller omförhandling
 • Uppsägning av arrendekontrakt pga förverkande
 • Biträde vid arrendetvister i domstol och arrendenämnd

Bostadsrättsjuridik

 • Avtalsfrågor som rör föreningens verksamhet
 • Upplåtelse av bostadsrätt
 • Övergångar av bostadsrätt genom t.ex. försäljning
 • Medlemskapsprövning
 • Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
 • Olovliga andrahandsupplåtelser
 • Hinder och men i nyttjanderätten för bostadsrättshavaren
 • Fördelningen av underhålls- och reparationsansvaret
 • Hantering av skador som uppstår i bostadsrättslägenheter
 • Uppsägning av bostadsrättshavare
 • Tvångsförsäljningsärenden hos kronofogdemyndigheten.
 • Biträde vid tvister i domstol

Fastighetsrätt

 • Plan- och byggfrågor
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Servitutsfrågor
 • Fastighetsägaransvar
 • Gratis nyttjanderätt av mark
 • Biträde vid tvister i domstol

Föreningsrätt

 • Styrelsens ansvar och arbete
 • Styrelsebesluts giltighet
 • Styrelsens skadeståndsskyldighet
 • Stämmofrågor från A-Ö
 • Olika beslutsmajoriteter vid stämmobeslut
 • Klander av stämmobeslut i domstol
 • Jag sitter varje år som stämmoordförande vid föreningsstämmor

Hyresjuridik

 • Hyreskontrakt för bostäder och lokaler
 • Biträde i frågor som uppstår under hyrestiden
 • Hyresgästens rättigheter och skyldigheter
 • Hinder och men i nyttjanderätten för hyresgästen
 • Hyresgästens rätt att göra förändringar i hyresrätten
 • Hyresgästens rätt att överlåta hyresrätten
 • Uppsägning av hyreskontrakt för avflyttning eller omförhandling
 • Uppsägning av hyreskontrakt pga förverkande
 • Hyresvärdens underhållsansvar i hyresrätten
 • Hyresvärdens rätt att företa reparationer i hyresrätten
 • Hyresrättsliga tvister i allmän domstol och hyresnämnd

Skadeståndsrätt

 • Skadereglering vid skador i bostadsrätter
 • Skadereglering vid skador i eller på föreningsfastigheten